Catch Kansai 本文へジャンプ

We introduce sightseeing spots in Kansai.

Wakayama Prefecture

Koyasan English Portal
Niutsuhime-jinja
Sekizogorin Sotobagun
Grave of a poor woman called Oteru
Niukanshofu-jinja
Jison-in
Choishimichi
Grave of Toya Shin-emon
Grave of Shinzokatsuyoshi Ohata
Great Gate Daimon
Nyonindo ( Women's temple )
Tokugawa Mausoleum
Fudodo
Danjo Garan Complex
Sanko no Matsu
(Three-pointed Vajra Pine Tree)

Lotus pond and Zennyo Ryuou shrine
Grave of Chisen Daitoku
Souji-in
Kongobuji
Koyasan Reihokan Museum
Kongosanmai-in temple
Karukaya Hall
Okunoin

Kumano Hongu Taisha
Oyunohara
Kumano Hayatama Taisha
Kamikura Shrine
Kumano Nachi Taisha
Seigantoji Temple
Nachi no Otaki (Waterfall)
Hiro jinja Shrine


Nara Prefecture

Yoshinoyama
Kimpusenji temple
Yoshimizu-jinja
Yoshino Mikumari jinja
Kimpu-jinja shrine
Yoshitsune Kakure to
Tamaki-jinja